Vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép

  • Ví không định danh: số tiền cho phép nạp và giao dịch < 5.000.000 WMV, Bạn phải thực hiện Đăng ký thông tin trở thành Ví định danh để được phép thực hiện giao dịch lớn hơn mức tối đa cho phép.
  • Ví định danh: số tiền cho phép giao dịch < 20.000.000 WMV/ngày, Bạn phải thông qua các Đại lý của Công ty VNO để thực hiện giao dịch lớn hơn mức tối đa cho phép.
2011-05-29 18:46:37